SEO Tool For Webpage Review


alomaliye.com favicon alomaliye.com

Excellent Practice32
Improvement Could be Made9
Critical Issues to Attend9
Apr 17, 2016 09:34 PM
Re-generate Report

Recommended Actions

 • Edit the title tag, ensure it contains 1-12 words, and with 10-70 characters.
 • Set meta keywords.
 • Remove some of the text content and make the text to code ration to be within 15%-70%.
 • Move the 67 inline css components to an external style sheet file.
 • Reduce number of links to other pages.
 • Create blog entries.
 • Implement HTTP compression for your site.
 • Implement browser caching for your site.
 • Reduce the length of the meta description and ensure it only contains 70 to 160 characters.
 • Write more in-depth content on the topics of your page.
 • ...     23
 • Register To View All >>

Detailed Reviews

Title

Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Ekonomi, Vergi, SGK - Güncel Mevzuat, Vergi, SGK, Ekonomi Haberleri

Words count: 16    Unique Words: 10    Length: 99 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

Repeat Terms in the Title tag
Term Repeat Count
G 2
ncel 2
Mevzuat 2
Ekonomi 2
SGK 2
Vergi 2


The title is too long! It has more than 70 characters.

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

Türkiyenin en kapsamlı güncel mevzuat ve ekonomi web sitesi. Tamamı tasniflenmiş onbinlerce mevzuat. SMMM, YMM ve diğer meslek mensuplarının bilgi kaynağı.

Words count: 26    Length: 165 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too long! It has more than 160 characters

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SERP Preview

Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Ekonomi, Vergi, SGK - ... www.alomaliye.com/
Türkiyenin en kapsamlı güncel mevzuat ve ekonomi web sitesi. Tamamı tasniflenmiş onbinlerce mevzuat. SMMM, YMM ve diğer meslek mensuplarının bilgi ...

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

Words count: 0    Length: 0 characters    keyword phrases count : 0

Meta Keywords is not set.
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

aral  bakanl  dair  daresi  devam  gazete  gelir  genel  hakk  iklik  kamu  kanl  kanun  kanunu  kurumlar  lar  ler  leri  lmas  madde  mart  mevzuat  nda  ndan  nisan  ocak  oku  program  resmi  say  sgk  sirk  tarihli  tebli  ubat  vergi  vergisi  yap  yok  yorum 

Top 20 Keywords

Total Terms Count: 3,669

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
KeywordIn DomainIn TitleIn DescriptionIn Heading In Body Density
leri 123 3.35%
tebli 100 2.73%
say 99 2.70%
nisan 91 2.48%
mevzuat 79 2.15%
sirk 68 1.85%
tarihli 63 1.72%
kanunu 52 1.42%
gazete 52 1.42%
vergisi 50 1.36%
yorum 49 1.34%
yok 49 1.34%
oku 49 1.34%
devam 49 1.34%
nda 47 1.28%
resmi 43 1.17%
yap 43 1.17%
mart 41 1.12%
vergi 36 0.98%
gelir 33 0.90%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
1256013020031904424

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H1>

(1)

<H2>

(25)
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)
SGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 Sayılı Genelge Hk.)
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 39
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun No: 6698
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3)
Türkiye’de Toplam Çalışan Sayısı 26 Milyon 621 Bin Kişi
2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No 14
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE Mart 2016
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE Mart 2016
Güncel Mevzuat Haberleri
Ekonomi Haberleri
Kamu Gözetimi Kurumu
Bakanlar Kurulu Kararları
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler
Sirküler
Forum’dan Son Konular
Galeri

<H3>

(60)
Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
İnşaat Faaliyetinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına Sunuldu
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)
Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2016/8661)
SGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 Sayılı Genelge Hk.)
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 39
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun No: 6698
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3)
Kamu Davası Açılmasını Gerektiren Suçlar
Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)
Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2016/8661)
17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Yatırım Programı
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8549)
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8590)
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8566)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun No: 6698
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kanun
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun)
Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6663 Sayılı Kanun)
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6661 Sayılı Kanun)
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No 14
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 39
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
Gelir Vergisi Sirküleri /99
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 80
Ücretsiz Üyelik
Pratik Menü
Son Makaleler
Bültenlerimiz
Kategoriler
Hava Durumu
Istanbul
Künye
Hızlı Menü
Programlarımız
Bülten Üyeliği

<H4>

(13)
Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
İnşaat Faaliyetinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Kamu Davası Açılmasını Gerektiren Suçlar
5941 Sayılı Çek Kanununda Yapılan Değişiklik İle Çekin Vergi Hukukundaki Yerine İlişkin Özel Durumlar
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Bağımsız Denetim Kapsamına Girmek ve Sonuçları
İnceleme Raporuna İstinaden Tarh Edilen Vergi ve Cezalara Karşı Başvuru Yolları
Kanuni Mirasçılarda Telif Kazancı İstisnası
2015 Yılında Elde Edilen ve 2016 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri
Vergi Sorumluları Vergi Hatası Kapsamında Düzeltme Başvurusunda Bulunabilir mi?
Tahakkuk Müfettişliğinden Vergi Müfettişliğine İblağ
EPDK Adına Ödenen Petrol Ve LPG Katılım Paylarının Gider Niteliği
2015 Yılı Gelirlerinin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Bilgilerimiz
<H6>
(2)
Mevzuat haberlerini ücretsiz öğrenmek için bültenimize kayıt olun.
Mevzuat haberlerini ücretsiz öğrenmek için bültenimize kayıt olun.
<I> (319)
<STRONG> (4)2016 Yılı Çalışmaları
Netten Brüte Programı (Ücretsiz)
Sitene Mevzuat Ekle
Kira Gelirleri Soru Cevap


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Reading Level

70.4

The page text content is a bit too simple.

Ensure your page content text can be read and understood by most of your site visitors. not too difficult nor too simple.

Tips:
1. a score below 30, indicates the text content is too difficult to be read and understood.
2. a sore above 80, may suggest that the site is lack of in-depth and expertise of its topics (low quality content).
3. an optimal reading level score shall be 50-70.
Language

tr-tr

Excellent! the website declared its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
FaviconExcellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

http://www.alomaliye.com/comments/feed/

Excellent! the website has a RSS (Really Simple Syndication) Feed for quick publishing.

Robots.txt

http://alomaliye.com/robots.txt

Excellent! the website has a Robots.txt file to regulate search engine crawlers access.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
XML Sitemap

http://alomaliye.com/sitemap.xml

Excellent! the website has a XML Sitemap to guide search engine crawlers for indexing its pages.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

4.70 seconds - 11.17 Kb/s

The loading speed is normal, however it can be further improved.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
7.50 s 0.06 s 0.05 s 0.01 s 4.20 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

53 Kb (52,506 bytes)

Excellent! the page size is just nice, that is within 30K-150K!

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
53 Kb (52,506 bytes) 35 Kb (35,334 bytes) 17 Kb (17,172 bytes) 205.77 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too high, it might be considered as spam by search engines.

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

67 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

Excellent! No nested table is detected on this page (nested table : 0, total table : 0)

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
Plain Text Email

1 Email Address (a**@alomaliye.com) was detected on this page.

Redirect Count

1 redirection was detected for loading this page.

Using HTTPS

Excellent! HTTPS is used for your page.

WWW Resolve

Excellent! the websites http://www.alomaliye.com/ and http://alomaliye.com are resolved to the same url :http://www.alomaliye.com/

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
IP Canonicalization

IP address of the site http://46.20.9.148 is forwarded to http://46.20.9.148/, instead of to its domain name site alomaliye.com.

URL Rewrite

Excellent! your urls are clean.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

Excellent! your do not use underscore in your URLs.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
812 12 824


Too many links (824), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 812
URL Anchor Text
http://alomaliye.com/#
http://www.alomaliye.com/e...yal-guvenlik-uygulamalari-egitimi/
http://finans.alomaliye.comFinans
http://forum.alomaliye.comForum
http://www.alomaliye.com/store/kitap-satis/Kitap Satış
http://www.alomaliye.com/reklam/Reklam
http://www.alomaliye.com/hakkimizda/Hakkımızda
http://www.alomaliye.com/iletisim/İletişim
http://finans.alomaliye.comFinans
http://forum.alomaliye.comForum
http://www.alomaliye.com/store/kitap-satis/Kitap Satış
http://www.alomaliye.com/reklam/Reklam
http://www.alomaliye.com/hakkimizda/Hakkımızda
http://www.alomaliye.com/iletisim/İletişim
http://www.alomaliye.com
http://www.alomaliye.com/programlar/personel-programi/
http://www.alomaliye.com
http://www.alomaliye.comAna Sayfa
http://www.alomaliye.com/kategori/ekonomi-haberleri/Ekonomi
http://www.alomaliye.com/kategori/vergi/Vergi
http://www.alomaliye.com/kategori/kanunlar/vergi-kanunlari/Vergi Kanunları
http://www.alomaliye.com/kategori/vergi/yeni-gvk/Yeni GVK
http://www.alomaliye.com/kategori/tebligler/Tebliğler
http://alomaliye.com/#A-J
http://www.alomaliye.com/k...ler/belediye-gelirleri-tebligleri/Belediye Gelirleri Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...igler/degerli-kagitlar-tebligleri/Değerli Kağıtlar Tebliğler...
http://www.alomaliye.com/k...ebligler/damga-vergisi-tebligleri/Damga Vergisi Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...ebligler/emlak-vergisi-tebligleri/Emlak Vergisi Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...ebligler/gelir-vergisi-tebligleri/Gelir Vergisi Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...ligler/gider-vergileri-tebligleri/Gider Vergileri Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...ligler/harcirah-kanunu-tebligleri/Harcırah Kanunu Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...bligler/harclar-kanunu-tebligleri/Harçlar Kanunu Tebliğleri
http://alomaliye.com/#K-Ö
http://www.alomaliye.com/k...er/katma-deger-vergisi-tebligleri/KDV Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k.../kurumlar-vergisi-tebligleri-5520/Kurumlar Vergisi Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k.../tebligler/milli-emlak-tebligleri/Milli Emlak Genel Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...torlu-tasitlar-vergisi-tebligleri/MTV Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k.../ozel-iletisim-vergisi-tebligleri/Özel İletişim Vergisi Tebli...
http://www.alomaliye.com/k...r/ozel-tuketim-vergisi-tebligleri/ÖTV Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...r/odeme-kaydedici-cihaz-sirkuleri/Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkül...
http://alomaliye.com/#P-Z
http://www.alomaliye.com/k...erbest-bolgeler-kanunu-tebligleri/Serbest Bölgeler Kanunu Tebli...
http://www.alomaliye.com/k...bligler/tahsilat-genel-tebligleri/Tahsilat Genel Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...gler/vergi-usul-kanunu-tebligleri/Vergi Usul Kanunu Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/k...set-ve-intikal-vergisi-tebligleri/Veraset ve İntikal Vergisi Te...
http://www.alomaliye.com/k.../yurt-disi-cikis-harci-tebligleri/Yurt Dışı Çıkış Harcı ...
http://alomaliye.com/#Sirküler
http://alomaliye.com/#A-K
http://www.alomaliye.com/k...uler/belediye-gelirleri-sirkuleri/Belediye Gelirleri Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...er/cifte-vergiyi-onleme-sirkuleri/Çifte Vergiyi Önleme Sirkül...
http://www.alomaliye.com/k.../sirkuler/damga-vergisi-sirkuleri/Damga Vergisi Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k.../sirkuler/emlak-vergisi-sirkuleri/Emlak Vergisi Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k.../sirkuler/gelir-vergisi-sirkuleri/Gelir Vergisi Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...irkuler/gider-vergileri-sirkuleri/Gider Vergileri Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...sirkuler/harclar-kanunu-sirkuleri/Harçlar Kanunu Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...ler/katma-deger-vergisi-sirkuleri/KDV Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...ynak-kullanimini-d-fonu-sirkuleri/KKDF Fonu Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...kurumlar-vergisi-kanunu-sirkuleri/Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkü...
http://alomaliye.com/#L-Z
http://www.alomaliye.com/k...er/ozel-tuketim-vergisi-sirkuleri/ÖTV Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...otorlu-tasitlar-vergisi-sirkuleri/MTV Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...r/odeme-kaydedici-cihaz-sirkuleri/Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkül...
http://www.alomaliye.com/k...irkuler/serbest-bolgeler-mevzuati/Serbest Bölgeler Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...r/yurt-disi-cikis-harci-sirkuleri/Yurt Dışı Çıkış Harcı ...
http://www.alomaliye.com/k...er/veraset-ve-intikal-v-sirkuleri/Veraset ve İntikal V. Sirkül...
http://www.alomaliye.com/k...kuler/vergi-usul-kanunu-sirkuleri/Vergi Usul Kanunu Sirküleri
http://www.alomaliye.com/k...ransfer-fiyatlandirmasi-sirkuleri/Transfer Fiyatlandırması Sir...
http://alomaliye.com/#Özelge
http://www.alomaliye.com/k...eler/vergi-usul-kanunu-ozelgeleri/Vergi Usul Kanunu Özelgeleri
http://www.alomaliye.com/k...ktezalar-ozelgeler/kdv-ozelgeleri/KDV Özelgeleri
http://www.alomaliye.com/k...r-ozelgeler/kurumlar-v-ozelgeleri/Kurumlar V. Özelgeleri
http://www.alomaliye.com/k...ktezalar-ozelgeler/gvk-ozelgeleri/Gelir Vergisi Özelgeleri
http://www.alomaliye.com/k.../odeme-kaydedici-cihaz-ozelgeleri/Ödeme Kaydedici Cihaz Özelge...
http://www.alomaliye.com/form-ve-dilekceler/Form ve Dilekçeler
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/SGK
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/asgari-ucretler/Asgari Ücretler
http://www.alomaliye.com/k...tegori/sgk/genel-saglik-sigortasi/Genel Sağlık Sigortası
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/is-kazasi-mevzuati/İş Kazası Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/sgk-tesvikleri/SGK Teşvikleri
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/sgk-tebligleri/SGK Tebliğleri
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/sgk-genelgeleri/SGK Genelgeleri
http://www.alomaliye.com/kategori/sgk/sgk-taban-tavan/SGK Taban Tavan
http://www.alomaliye.com/kategori/kamu-kurumlari-mevzuati/Kamu
http://alomaliye.com/#Kamu
http://www.alomaliye.com/k...u-kurumlari-mevzuati/spk-mevzuati/SPK Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...-kurumlari-mevzuati/csgb-mevzuati/ÇSGB Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...ri-mevzuati/bilim-sanayi-mevzuati/Bilim Sanayi Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...-kurumlari-mevzuati/tcmb-mevzuati/TCMB Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...u-kurumlari-mevzuati/kik-mevzuati/Kamu İhale Kanunu Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...-kurumlari-mevzuati/tuik-mevzuati/TÜİK Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...urumlari-mevzuati/hazine-mevzuati/Hazine Mevzuatı
http://www.alomaliye.com/k...ari-mevzuati/kamu-gozetimi-kurumu/Kamu Gözetimi Kurumu
http://www.alomaliye.com/k...kurumlari-mevzuati/iskur-mevzuati/İşkur Mevzuatı
http://alomaliye.com/#Kurumları
http://www.alomaliye.com/k...gori/kamu-kurumlari-mevzuati/tmsk/TMSK
http://www.alomaliye.com/kategori/bakanlar-kurulu-kararlari/Bakanlar Kurulu
http://www.alomaliye.com/k.../diger-mevzuat/maliye-genelgeleri/Maliye Genelgeleri
http://www.alomaliye.com/k...kurumlari-mevzuati/rekabet-kurumu/Rekabet Kurumu
http://www.alomaliye.com/k...diger-mevzuat/meslek-standartlari/Mesleki Yeterlilik Kurumu
http://www.alomaliye.com/k...r-mevzuat/para-kredi-koordinasyon/Para Kredi Koordinasyon
...

External Links (link to pages on other websites) - 12
URL Anchor Text
http://www.twitter.com/alomaliyecom
http://www.facebook.com/alomaliye
http://plus.google.com/104371788775184142523/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRm2dzLYnJ274Qrspa_TLjA
http://www.alohaber.comAloHaber Mevzuat
http://www.alohaber.comAloHaber Mevzuat
http://www.alohaber.comAloHaber Mevzuat Alarmı
http://www.abacipark.com/
http://www.twitter.com/alomaliyecom
http://www.facebook.com/alomaliye
http://plus.google.com/104371788775184142523/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRm2dzLYnJ274Qrspa_TLjA

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

Total Images Alt Present Alt Missing
114 110 4


4 images do not have Alt values.

Image URL - 114
URL ALT Text
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/04/5510-sgk-egitim-07mayis.gif5510 Egitim 07Mayis
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/alomaliye-logo.pngAlomaliye.com Güncel Mevzuat,...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/alomaliye-logo-retina.pngAlomaliye.com Güncel Mevzuat,...
http://www.alomaliye.com/w...ent/uploads/2015/11/personel-bordro-programi-yesil.gifPersonel Bordro
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/alomaliye-logo-kucuk.pngAlomaliye.com Güncel Mevzuat,...
http://www.alomaliye.com/w...tent/uploads/2016/01/Mahmut-Bulent-Yildirim-120x76.jpgKurumlar Vergisinde Zarar Mahs...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/makale-120x76.jpgİnşaat Faaliyetinde Uygulama...
http://www.alomaliye.com/w...-content/uploads/2016/01/muharrem-ozdemir-3-120x76.jpgKamu Davası Açılmasını Ge...
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/images/ajax-search-nav.gifloading...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-610x380.jpgMali Tatil Uygulaması Hakkın...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/cevre-ve-sehirc1-610x380.jpgYapı, Tesis ve Onarım İşle...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/cevre-ve-sehirc1-610x380.jpgMimarlık ve Mühendislik Hizm...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-610x380.jpgBazı Alacakların 6552 Sayıl...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/sgk-manset-610x380.jpgSGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-610x380.jpg5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-610x380.jpg5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-s-610x380.jpgKişisel Verilerin Korunması ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-610x380.jpg3218 Sayılı Serbest Bölgele...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/isciler-tekstil-610x380.jpgTürkiye’de Toplam Çalışa...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-610x380.jpg2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannam...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-610x380.jpgÖzel İletişim Vergisi Genel...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/kultur-bakanlik-610x380.jpgÜlkemize Turist Getiren (A) G...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/tuik-tuketici-610x380.jpgTüketici Fiyat Endeksi TÜFE ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/tuik-uretici-610x380.jpgYurt İçi Üretici Fiyat Ende...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/10/personel-reklam-manset.gifPersonel Bordro
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2016/04/muhasebecilere-ozel-website.jpgmuhasebecilere-ozel-website
http://www.alomaliye.com/w...ent/uploads/2016/01/Mahmut-Bulent-Yildirim-190x122.jpgKurumlar Vergisinde Zarar Mahs...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/makale-190x122.jpgİnşaat Faaliyetinde Uygulama...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpgMali Tatil Uygulaması Hakkın...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/hazine-must-2-190x122.jpgTehlikeli Maddeler İçin Yapt...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/saglik-bakanligi-190x122.jpgTıbbi Laboratuvarlar Yönetme...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-1-190x122.jpgSınai Mülkiyet Kanun Tasarı...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/cevre-ve-sehirc1-190x122.jpgYapı, Tesis ve Onarım İşle...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/cevre-ve-sehirc1-190x122.jpgMimarlık ve Mühendislik Hizm...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/bilim-sanayi-2-190x122.pngHammadde ve Şeker Fiyatları ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpgBazı Alacakların 6552 Sayıl...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpgBelgesiz İhracat Kredileri il...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/sgk-manset-190x122.jpgSGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-190x122.jpg5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-190x122.jpg5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/bddk-bina-logo-190x122.jpgBankalarca Kredilerin ve Diğe...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-s-190x122.jpgKişisel Verilerin Korunması ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpg3218 Sayılı Serbest Bölgele...
http://www.alomaliye.com/w...content/uploads/2016/01/muharrem-ozdemir-3-190x122.jpgKamu Davası Açılmasını Ge...
http://www.alomaliye.com/w...-content/uploads/2015/08/personel-bordro-programi1.jpg650x215 Personel Programi
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/04/kuru-uzum-180x120.jpgÖğrencilere Kuru Üzüm Dağ...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpgKamu Gözetimi, Muhasebe ve De...
http://www.alomaliye.com/w.../uploads/2015/07/kgk-kamu-bagimsiz-denetim-190x122.jpgKamu Gözetimi, Muhasebe ve De...
http://www.alomaliye.com/w.../uploads/2015/07/kgk-kamu-bagimsiz-denetim-190x122.jpgBağımsız Denetim Yönetmeli...
http://www.alomaliye.com/w.../uploads/2015/07/kgk-kamu-bagimsiz-denetim-190x122.jpgGüvence Denetimleri Standard...
http://www.alomaliye.com/w.../uploads/2015/07/kgk-kamu-bagimsiz-denetim-190x122.jpgDüzenlemeye Dayalı Erteleme ...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpgBelgesiz İhracat Kredileri il...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpg17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 ...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpgBağımsız Denetime Tabi Olac...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpgMevzuat Hazırlama Usul ve Esa...
http://www.alomaliye.com/w...ontent/uploads/2015/12/bakanlar-kurulu-bkk-190x122.jpgSuç Gelirlerinin Aklanmasın...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-s-190x122.jpgKişisel Verilerin Korunması ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-1-190x122.jpgKişisel Verilerin Korunması ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-s-190x122.jpgAraştırma ve Geliştirme Faa...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-1-190x122.jpgGelir Vergisi Kanunu İle Baz...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/kanun-tbmm-s-190x122.jpgAskerlik Kanunu ve Bazı Kanun...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/saglik-bakanligi-190x122.jpgTıbbi Laboratuvarlar Yönetme...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/bilim-sanayi-2-190x122.pngHammadde ve Şeker Fiyatları ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/bddk-bina-logo-190x122.jpgBankalarca Kredilerin ve Diğe...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/04/yok--190x122.jpgMeslek Yüksekokulları ve Aç...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpgŞans Oyunları Lisansının V...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/cevre-ve-sehirc1-190x122.jpgYapı, Tesis ve Onarım İşle...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/cevre-ve-sehirc1-190x122.jpgMimarlık ve Mühendislik Hizm...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpgBazı Alacakların 6552 Sayıl...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpg3218 Sayılı Serbest Bölgele...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpgÖzel İletişim Vergisi Genel...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-190x122.jpg5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-190x122.jpg5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-190x122.jpgYıllık Gelir Vergisi Beyanna...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/maliye-manset-190x122.jpgGelir Vergisi Sirküleri /99
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/gib-manset-190x122.jpgVergi Usul Kanunu Sirküleri /...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/komik-kedi8-308x192.gifKomik Kediler - 1
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/silecek2-90x60.jpgİlginç Tasarımlar Bölüm 1
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/firlatan-yatak-90x60.jpgSabahları Uyanmanıza Yardım...
http://www.alomaliye.com/w...ntent/uploads/2015/08/araba-kazasi-tebrikler-90x60.gifİlginç Kazalar Bölüm 1
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/SAMSUNG-tirlari-90x60.jpgSamsung'un Güvenli Tırları
http://www.alomaliye.com/w...ntent/uploads/2015/08/copkutusuna-giren-kedi-90x60.gifÇöp Kutusu Hikayeleri
http://www.alomaliye.com/w...nt/uploads/2015/08/sinema-salonu-hirvatistan-90x60.jpgFilm İzlemek İçin 10 Harika...
http://www.alomaliye.com/w...-content/uploads/2015/08/yunan-adalari-havuz-90x60.jpgDünyanın En Güzel 10 Havuzu
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/finans.jpg
http://www.alomaliye.com/w...ntent/uploads/2016/01/Mahmut-Bulent-Yildirim-90x60.jpgKurumlar Vergisinde Zarar Mahs...
http://www.alomaliye.com/w...ent/uploads/2016/01/Mahmut-Bulent-Yildirim-180x120.jpgKurumlar Vergisinde Zarar Mahs...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/makale-90x60.jpgİnşaat Faaliyetinde Uygulama...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/makale-180x120.jpgİnşaat Faaliyetinde Uygulama...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/muharrem-ozdemir-3-90x60.jpgKamu Davası Açılmasını Ge...
http://www.alomaliye.com/w...content/uploads/2016/01/muharrem-ozdemir-3-180x120.jpgKamu Davası Açılmasını Ge...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-90x60.jpg5941 Sayılı Çek Kanununda Y...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-180x120.jpg5941 Sayılı Çek Kanununda Y...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/emrah-aygul-profil-90x60.jpgHalka Açık Olmayan Şirketle...
http://www.alomaliye.com/w...content/uploads/2015/08/emrah-aygul-profil-180x120.jpgHalka Açık Olmayan Şirketle...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/talha-apak-profil-90x60.jpgİnceleme Raporuna İstinaden ...
http://www.alomaliye.com/w...-content/uploads/2015/08/talha-apak-profil-180x120.jpgİnceleme Raporuna İstinaden ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-90x60.jpgKanuni Mirasçılarda Telif Ka...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-180x120.jpgKanuni Mirasçılarda Telif Ka...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/08/ozgur-biyan-profil-90x60.jpg2015 Yılında Elde Edilen ve ...
http://www.alomaliye.com/w...content/uploads/2015/08/ozgur-biyan-profil-180x120.jpg2015 Yılında Elde Edilen ve ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-90x60.jpgVergi Sorumluları Vergi Hatas...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-180x120.jpgVergi Sorumluları Vergi Hatas...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/01/muharrem-ozdemir-3-90x60.jpgTahakkuk Müfettişliğinden V...
http://www.alomaliye.com/w...content/uploads/2016/01/muharrem-ozdemir-3-180x120.jpgTahakkuk Müfettişliğinden V...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-90x60.jpgEPDK Adına Ödenen Petrol Ve ...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2016/02/ali-cakmakci-s1-180x120.jpgEPDK Adına Ödenen Petrol Ve ...
http://www.alomaliye.com/w...ds/2015/08/cihangir-ozkok-res-e1451392514700-90x60.jpg2015 Yılı Gelirlerinin Topla...
http://www.alomaliye.com/w.../2015/08/cihangir-ozkok-res-e1451392514700-180x120.jpg2015 Yılı Gelirlerinin Topla...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/Alomaliye-Malimusavir.gifMali Müşavir Seti
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/images/ajax-search-nav.gifloading...
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/alomaliye-logo-footer.png
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/12/web-site.png
http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2015/09/abacipark-logo.png


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
6 15 21


Too many (15) external style sheet files , it will slow down the downloading.

Links To External Stylesheet Files - 15
Stylesheet URL rel type
http://www.alomaliye.com/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/wp-includes/css/jquery-ui-dialog.min.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w...ugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.6.2stylesheettext/css
http://fonts.googleapis.co...ular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-extstylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w...ugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.4.1stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w...ins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.4stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w...ugins/wp-pro-quiz/css/wpProQuiz_front.min.css?ver=0.37stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/css/plugins.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/css/main.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/css/media.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/style.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w...maliye/framework/woocommerce/woocommerce.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w.../framework/woocommerce/woocommerce-media.css?ver=4.4.2stylesheettext/css
http://www.alomaliye.com/w...ins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=4.9stylesheettext/css
http://fonts.googleapis.co...C600italic%2C700italic&subset=latin-ext&ver=1460187346stylesheettext/css

Script

Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
49 35 84


Too many (35) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 35
Script URL Type
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1text/javascript
http://www.alomaliye.com/w.../plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...tatic/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.6.2text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...rSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.6.2text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...lic/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.1.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...ssets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.4text/javascript
text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...r/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js?ver=4.9text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...omaliye/framework/woocommerce/woocommerce.js?ver=4.4.2text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/resizable.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/draggable.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/button.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/jquery/ui/dialog.min.js?ver=1.11.4text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/wpdialog.min.js?ver=4.4.2text/javascript
http://www.alomaliye.com/w.../bbpress/templates/default/js/editor.js?ver=2.5.8-5815text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.51.0-2014.06.20text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...lugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.4.1text/javascript
text/javascript
text/javascript
text/javascript
text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/js/plugins.js?ver=1.0text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-content/themes/alomaliye/js/main.js?ver=1.0text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...s/lib/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.min.js?ver=4.9text/javascript
http://www.alomaliye.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.4.2text/javascript
http://www.alomaliye.com/w...mposer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.9text/javascript

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

There is no Blog associated with your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

Yes

Excellent! the website is listed in the DMOZ open directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

UA-154978-1

Excellent! the website implements Google Analytics.

: Google Adsense

ca-pub-3648274895166296 (2 units)
Google Page Rank

6

Excellent! the website has a high page rank (6/10).

6

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Social Engagement

Your site has a fair social media engagement, which can be improved though.

  Facebook Likes 18
  Facebook Shares 148
  Facebook Comments 2
  Tweets 64
  LinkedIn 0

Social Media Integration

Excellent! your site is well integrated with social media networks.

Facebook Pagehttp://www.facebook.com/alomaliye
Twitter Accounthttp://www.twitter.com/alomaliyecom
Google+ Pagehttp://plus.google.com/104371788775184142523/posts


Trustworthiness

62

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (62/100).

62

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe

89

Excellent! the website has a good Child Safe Score (89/100).

89

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Safe Browsing

Safe! the site alomaliye.com is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

48,412th most visited website in the world.
1,045th most visited website in Turkey  

your site has an excellent high traffic rank in the world.
Websites On Same Server

Excellent! You do have very few domains (1 - alomaliye.com) hosted on the same server as alomaliye.com (ip : 46.20.9.148).

Too many domains hosted on the same server is an indicator that you are not really serious about your website, and your site will have a higher chance to be surrounded by bad neighbours.

Tips:
1. the fewer domains hosted on the same server/ip the better.
2. avoid shared hosting whenever possible, especially when there are already hundreds or thousands of sites are hosted on the same server.
3. dedicated ip or resources for your site not only do good to your site visitors but also favoured by search engines.
Server Location

your server (IP : 46.20.9.148) is located at Turkey  
the most site visitors come from Turkey  

Excellent! your server is located close to most of your site visitors.
HTTP Compression

No

your website server does not support HTTP Compression.

Caching

No

your website server does not support Caching.

Server Signature

Excellent! the website server signature is off.

A secure and safe server is not only good for your site visitors but also good for search engines.

Tips:
1. server software version information can be utilized by malicious visitors to attack your server.
2. by turning off the server signature, you actually have made your server a little bit more secure.
3. for Apache server - edit the apache2.conf or the .htaccess file to turn server signature off.
Domain Age

16 years, 4 days old ( 1st registered on : 2000-06-22 )

excellent, the domain age is old enough.

Domain Expires

2 years, 360 days from today ( expires on : 2019-06-22 )

domain is expiring soon.

Domain Info

alomaliye.com ( 13 characters )

Domain Registrar : PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Domain Created On Last Modified On Expires On
2000-06-22 2016-02-04 2019-06-22
16 years, 4 days old 0 years, 143 days ago 2 years, 360 days from today
16 years, 4 days old


Domain Name Servers used by alomaliye.com
DNS Name IP Address
tr1.abacipark.com46.20.9.146
tr2.abacipark.com46.20.9.147


You have a nice choice of domain name, which is of a right length (13 characters).

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.

comments powered by Disqus