karn.tv favicon อนุบาล-ประถมต้น karn.tv Estimated Worth : 48,666 $

If you happen to be the owner/web master of this site (karn.tv), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (karn.tv) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For karn.tv
Excellent Practice24
Improvement Could be Made10
Critical Issues to Attend15
SEO Score :
59.18


IP address of karn.tv is : 61.19.246.157. The domain karn.tv was created on 2008-05-09 and it is 7 years, 137 days old. It will expire on 2016-05-09 which is 0 years, 227 days from today. The homepage of website karn.tv has a size of 99261 bytes, and a text size of 15984 bytes, its Text to Code Ratio is 19.19% Homepage of karn.tv has 174 links, 152 link to internal pages, while 22 link to pages on other websites. It takes 1.02 s ( 97.07 Kb/s ) to load the website karn.tv.

karn.tv Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2015-09-24     Update Now >>     [ Sign Up a new account if you do not have one yet.]

Recommended Tasks List


 • Edit the title tag, ensure it contains 1-12 words, and with 10-70 characters.
 • Reduce the number of H1 tags, only use one to include the most important keywords.
 • Write more in-depth content on the topics of your page.
 • Create a XML sitemap for your site.
 • Move the 222 inline css components to an external style sheet file.
 • Replace the 17 HTML Table tags with div tags.
 • Configure the server so that your site with or without 'www' (http://www.karn.tv, http://karn.tv) are resolved to the same URL.
 • Configure the server so that your site IP http://61.19.246.157 is redirected to the site domain name karn.tv.
 • Reduce number of links to other pages.
 • Get rid of the 136 errors and 14 warnings from W3C validation.
 • ...

 • Register To View All >> the 67 recommended tasks to improve your SEO performance.


Content Analysis

Title

: อนุบาล-ประถมต้น

Words count: 1    Unique Words: 1    Length: 43 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

The title is too short! that has less than 1 word.

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: เว็บการศึกษาระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1) รวมแบบฝึกหัด และ ตัวอย่างข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์และการทดลอง, กิจกรรมเสริมทักษะ เช่น งานประดิษฐ์, วาดภาพระบายสี, ดนตรี, กีฬา, เกมส์, นิทาน รวมถึงข้อมูลการศึกษา และสาระน่ารู้

Words count: 1    Length: 704 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


The description is too long! It has more than 160 characters

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SERP Preview

:
อนุบาล-ประถมต้น www.karn.tv/
เว็บการศึกษาระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1) ...

[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

This is how your site looks like in Google Search Result Page.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: อนุบาล, ประถมศึกษา, แบบฝึกหัด, ตัวอย่างข้อสอบ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, งานประดิษฐ์, วาดภาพระบายสี, นิทาน, โรงเรียน

Words count: 0    Length: 364 characters    keyword phrases count : 12

The keywords is too short!
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Keyword Occurrences in Different Sections
keyword domain title descriptionheadingcontent
0 words keyword phrases :100% (12/12)
อนุบาล 0   (0%)
ประถมศึกษา 0   (0%)
แบบฝึกหัด 0   (0%)
ตัวอย่างข้อสอบ 0   (0%)
คณิตศาสตร์ 0   (0%)
ภาษาไทย 0   (0%)
ภาษาอังกฤษ 0   (0%)
วิทยาศาสตร์ 0   (0%)
งานประดิษฐ์ 0   (0%)
วาดภาพระบายสี 0   (0%)
นิทาน 0   (0%)
โรงเรียน 0   (0%)


Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

a-z  blockseri  blog  certif  click  com  comment  copi  copyright  credit  facebook  hit  jobth  karn  middot  part-tim  post  sodablu  thank  thumbelina  www  x-ventur 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 93

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. blog 6 6.45%
#2. x-ventur 3 3.23%
#3. middot 2 2.15%
#4. sodablu 2 2.15%
#5. thumbelina 2 2.15%
#6. karn 2 2.15%
#7. hit 2 2.15%
#8. post 2 2.15%
#9. com 2 2.15%
#10. copi 1 1.08%
#11. copyright 1 1.08%
#12. credit 1 1.08%
#13. thank 1 1.08%
#14. facebook 1 1.08%
#15. certif 1 1.08%
#16. www 1 1.08%
#17. click 1 1.08%
#18. blockseri 1 1.08%
#19. a-z 1 1.08%
#20. jobth 1 1.08%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
40200029101239

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<H1>

(4)
เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณดูรายละเอียด และคำแนะนำการใช้ blog 

<H3>

(2)
แนะนำนิทานไทย
แนะนำเกมส์ถอดรหัส พัฒนา IQ
<B> (29)ดอกเข็มหลงผิด
ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก นาฬิกา
ลูกกวางน้อยกับจระเข้
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
...
<U> (1)
<EM> (1)click
<STRONG> (2)ก่อนซื้อ
BlockSerial.Com


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Reading Level

: 100

The page text content is a bit too simple.

Ensure your page content text can be read and understood by most of your site visitors. not too difficult nor too simple.

Tips:
1. a score below 30, indicates the text content is too difficult to be read and understood.
2. a sore above 80, may suggest that the site is lack of in-depth and expertise of its topics (low quality content).
3. an optimal reading level score shall be 50-70.
Language

: th-th

Excellent! the website declared its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: utf-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Favicon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: the website does not have a RSS Feed.

Robots.txt

: http://karn.tv/robots.txt

Excellent! the website has a Robots.txt file to regulate search engine crawlers access.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
XML Sitemap

: XML Sitemap is not presented for the site.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 1.02 seconds - 97.31 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the loading speed is pretty fast!

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
14.18 s 0.11 s 0.10 s 0.03 s 7.94 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 99 Kb (99,261 bytes)

Excellent! the page size is just nice, that is within 30K-150K!

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
99 Kb (99,261 bytes) 16 Kb (15,984 bytes) 83 Kb (83,277 bytes) 19.19 %


Excellent! the text to html code ratio is just nice, that is within 15%-70%!

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 222 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: 2 nested tables are detected among the total 17 tables in this page.

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
Plain Text Email

: Excellent! No Plain Text Email is detected on this page.

WWW Resolve

: the websites http://www.karn.tv and http://karn.tv DOES NOT resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
IP Canonicalization

: IP address 61.19.246.157 of the site is NOT forwarded to its domain name karn.tv

URL Rewrite

:
Non SEO Friendly URLs
http://www.karn.tv/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=11&Itemid=164
http://www.webboard.karn.tv/index.php?action=profile;area=forumprofile
http://www.webboard.karn.tv/index.php?action=register
http://www.karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=2080


You may use url rewrite techniques to make these 4 urls to be SEO friendly.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

:
URLs with underscore
http://www.karn.tv/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=11&Itemid=164
http://karn.tv/component/content/article/1439-math_1439
http://karn.tv/component/content/article/158-english_158
http://karn.tv/component/content/article/1920-thai_1920
http://karn.tv/component/content/article/1927-thai_1927
...


You have 14 Urls with underscore.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
152 22 174


Too many links (174), it may be considered as spam!

Internal Links (link to pages within this domain) - 152
URL Anchor Text
http://www.karn.tv/
http://karn.tv/หน้าแรก
http://karn.tv/คณิตศาสตร์
http://karn.tv/ภาษาไทย
http://karn.tv/ภาษาอังกฤษ
...

External Links (link to pages on other websites) - 22
URL Anchor Text
http://www.it-guides.comคอมพิวเตอร...
http://www.jobth.comหางาน
http://www.jobth.com...%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/สมัครงาน
http://www.jobth.com/searchcombytypecom.php?gid=000018งานราชการ
http://www.jobth.com/searchjobbytypejob.php?gid=000023งาน Part-Time
...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
52 27 25


25 images do not have Alt values.

Image URL - 52
URL ALT Text
http://karn.tv/images/stories/background/banner_login.gif
http://karn.tv/images/stories/background/banner_sidemenu.gif
http://www.karn.tv/images/stories/background/click.gif
http://www.karn.tv/images/banners/se-ed%20kiddy.jpg
http://www.karn.tv/images/stories/background/click.gif
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
5 9 14


Too many (9) external style sheet files , it will slow down the downloading.

Links To External Stylesheet Files - 9
Stylesheet URL rel type
http://karn.tv/plugins/content/multithumb/slimbox/css/slimbox.cssstylesheettext/css
http://www.karn.tv/templates/jv_pandy/jv_menus/jv_moomenu/jv.moomenu.cssstylesheettext/css
http://www.karn.tv/components/com_easyblog/assets/css/module.cssstylesheettext/css
http://www.karn.tv/components/com_easyblog/assets/css/fancybox/fancybox.cssstylesheettext/css
http://www.karn.tv/modules/mod_nastia_news/style/style.cssstylesheettext/css
.........

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
16 10 26


Too many (10) external scripts files , it will slow down the downlaoding.

Links To External Script Files - 10
Script URL Type
http://karn.tv/plugins/system/mtupgrade/mootools.jstext/javascript
http://karn.tv/plugins/content/multithumb/jquery/jquery-1.4.4.min.jstext/javascript
http://karn.tv/plugins/content/multithumb/jquery/jquery.no.conflict.jstext/javascript
http://karn.tv/plugins/content/multithumb/slimbox/js/slimbox2.jstext/javascript
http://www.karn.tv/modules/mod_nastia_news/scripts/engine_1_11_compressed.jstext/javascript
......

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://karn.tv/มุมสมาชิก/view-blogอ่าน Blog สมาช...


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: No

Your site is not listed in the DMOZ Open Directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: UA-2953862-2

Excellent! the website implements Google Analytics.

Google Adsense : ca-pub-8026950304384140 (2 units)
W3C Validation

: Invalid : 136 Errors, 14 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 4

Excellent! the website has a high page rank (4/10).

4

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Links From Root Domains

: 1
Too Bad! too few (1) root domains linked to your site karn.tv.

1
< 20 21 - 50 > 51
Poor Good Excellent


Number of backlinks from some other root domains is an indicator of domain authority, the more backlinks your site has, the higher its domain authority, which leads to a higher chance of better ranking.

Tips:
1. make it easy for others to link to your site, provide the code if possible.
2. links from older domains are more powerful than links from new domains.
3. links from .edu and .gov generally have a higher value.
Social Engagement

: Your site has an excellent social media engagement!

  Facebook Likes 432
  Facebook Shares 876
  Facebook Comments 437
  Tweets 8
  LinkedIn 0

Social Media Integration

: Your site is not integrated with Facebook, Twitter or Google+.

Facebook PageNot Found
Twitter AccountNot Found
Google+ PageNot Found


Trustworthiness

: No Trustworthiness Score is calculated for the site.

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 90
Safe Browsing

: Safe! the site karn.tv is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

: 221,426th most visited website in the world.
2,579th most visited website in Thailand  

your site has an excellent high traffic rank in the world.
Websites On Same Server

: Excellent! You do have very few domains (4) hosted on the same server as karn.tv (ip : 61.19.246.157).

Too many domains hosted on the same server is an indicator that you are not really serious about your website, and your site will have a higher chance to be surrounded by bad neighbours.

Tips:
1. the fewer domains hosted on the same server/ip the better.
2. avoid shared hosting whenever possible, especially when there are already hundreds or thousands of sites are hosted on the same server.
3. dedicated ip or resources for your site not only do good to your site visitors but also favoured by search engines.
Server Location

: your server (IP : 61.19.246.157) is located at Thailand  
the most site visitors come from Thailand  

Excellent! your server is located close to most of your site visitors.
HTTP Compression

: gzip

Excellent! your website server supports HTTP Compression.

Caching

: Yes

Excellent! your website supports Caching

Server Signature

: nginx/1.0.8, PHP/5.3.29

the website server signature is ON.

A secure and safe server is not only good for your site visitors but also good for search engines.

Tips:
1. server software version information can be utilized by malicious visitors to attack your server.
2. by turning off the server signature, you actually have made your server a little bit more secure.
3. for Apache server - edit the apache2.conf or the .htaccess file to turn server signature off.
Domain Age

: 7 years, 137 days old ( 1st registered on : 2008-05-09 )

excellent, the domain age is old enough.

Domain Expires

: 0 years, 227 days from today ( expires on : 2016-05-09 )

domain is expiring in less than a year.Domain/Whois Analysis

Domain Info

: karn.tv ( 7 characters )

Domain Registrar : WEB COMMERCE COMMUNICATIONS LIMI

Domain Created On Last Modified On Expires On
2008-05-09 2008-05-09 2016-05-09
7 years, 137 days old 7 years, 137 days ago 0 years, 227 days from today
7 years, 137 days old


Domain Name Servers used by karn.tv
DNS Name IP Address
dns1.suchat.com61.19.246.157
dns2.suchat.com61.19.246.157


Domain is going to expire in less than a year time (0 years, 227 days from today), try to renew it for more than one year!

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.
comments powered by Disqus