radis.org favicon اخبار رادیو اسرائیل - سه شنبه 13 بهمن ماه 1394 radis.org Estimated Worth : 23,117 $

If you happen to be the owner/web master of this site (radis.org), and do not want this report to be generated, please Contact Us, and I will look into it.
If you believe the site (radis.org) contains inappropriate content (adult, spam, malware, low trust info or so), please Contact Us and let me know. Each and everyone of us play a part, togetehr we could make the internet a better place!
Overall SEO Report For radis.org
Excellent Practice23
Improvement Could be Made10
Critical Issues to Attend15
SEO Score :
58.33


IP address of radis.org is : 74.220.215.51. The domain radis.org was created on 1999-10-08 and it is 16 years, 118 days old. It will expire on 2017-08-10 which is 1 year, 188 days from today. The homepage of website radis.org has a size of 58291 bytes, and a text size of 34167 bytes, its Text to Code Ratio is 141.63% Homepage of radis.org has 25 links, 19 link to internal pages, while 6 link to pages on other websites. It takes 0.29 s ( 199.20 Kb/s ) to load the website radis.org.

radis.org Rating: 3.0 / 5.0 Stars by SEOCert

SEO Report Cached Since : 2016-02-02     Update Now >>     [ Sign Up a new account if you do not have one yet.]

Recommended Tasks List


 • Edit the title tag, ensure it contains 1-12 words, and with 10-70 characters.
 • Set meta description for your page.
 • Create one H1 element for your page, put the most important keywords in.
 • Write more in-depth content on the topics of your page.
 • Create and add a robots.txt for your site.
 • Create a XML sitemap for your site.
 • Remove some of the text content and make the text to code ration to be within 15%-70%.
 • Move the 30 inline css components to an external style sheet file.
 • Replace the 9 HTML Table tags with div tags.
 • Configure the server so that your site with or without 'www' (http://www.radis.org, http://radis.org) are resolved to the same URL.
 • ...

 • Register To View All >> the 45 recommended tasks to improve your SEO performance.


Content Analysis

Title

: اخبار رادیو اسرائیل - سه شنبه 13 بهمن ماه 1394

Words count: 1    Unique Words: 1    Length: 76 characters
[ To optimize the page title, Use this SEO Title Optimizer ]

The title is too long! It has more than 70 characters.

The title will be displayed in search engine results in the form of a direct link to the site.

Tips:
1. ideally, the title should contain 10 to 70 characters, including spaces. (Google displays up to 70 characters in the title, and takes into account only the first 12 words.)
2. put the most important and relevant keywords in the title, try not to repeat any word.
3. each individual page should have a unique title.
Description

: Words count: 0    Length: 0 characters
[ To optimize the page description, Use this SEO Meta Description Optimizer ]


Meta Description is not set.

Meta Descriptions provide concise explanations of the contents of web pages, that are commonly used by search engines on search result pages to display preview snippets for a given page.

Tips:
1. it is best to keep meta descriptions between 70-160 characters.
2. a readable, compelling description using important keywords can draw a much higher click-through rate of searchers to the given web page.
3. avoid keyword stuffing, ensure each page has its own unique description.
Google SERP Preview

:
[ To optimize this Google SERP preview, Use this Google SERP Optimizer ]

Page description is missing.

an optimized SERP snippet will have a higher click through rate.

Tips:
1. make sure the title is clear, simple, straight to the point.
2. make sure the description is relevant and properly summarized the page content.
Keywords

: radis, radio israel, Farnoosh, farnoosh, farnoush, farnush, farnoushe ram, ram, farnoush ram, farnowshe ram, menashe, menashe amir, , رادیو، رادیو اسرائیل، پخش زنده، صدای اسرائیل، ایران، اسرائیل، فرنوش، فرنوش رام، رام، منشه، منشه امیر، امیر، رادیس، ایران، اخبار، اخبار روز، خبرهای امروز، خاور میانه، منظقه، جهان، شمعون پرز، بنیامین نتانیاهو، خامنه ای، رژیم، جمهوری اسلامی، روحانی، حسن روحانی، خاتمی، رفسنجانی، تفسیر، تفسیر سیاسی هفته، آمریکا، گفتگو، گفتگوی سیاسی

Words count: 17    Length: 741 characters    keyword phrases count : 13

Excellent! Your meta keywords contains 10-20 words.
[ To optimize the meta keywords, Use this SEO Meta Keywords Optimizer ]

Keyword Occurrences in Different Sections
keyword domain title descriptionheadingcontent
0 words keyword phrases :8% (1/13)
رادیو، رادیو اسرائیل، پخش زنده، صدای اسرائیل، ایران، اسرائیل، فرنوش، فرنوش رام، رام، منشه، منشه امیر، امیر، رادیس، ایران، اخبار، اخبار روز، خبرهای امروز، خاور میانه، منظقه، جهان، شمعون پرز، بنیامین نتانیاهو، خامنه ای، رژیم، جمهوری اسلامی، روحانی، حسن روحانی، خاتمی، رفسنجانی، تفسیر، تفسیر سیاسی هفته، آمریکا، گفتگو، گفتگوی سیاسی 0   (0%)
1 word keywords :54% (7/13)
radis 0   (0%)
farnoosh 0   (0%)
farnoosh 0   (0%)
farnoush 0   (0%)
farnush 0   (0%)
ram 0   (0%)
menashe 0   (0%)
2 words keyword phrases :38% (5/13)
radio israel 2   (2.04%)
farnoushe ram 0   (0%)
farnoush ram 0   (0%)
farnowshe ram 0   (0%)
menashe amir 0   (0%)


Meta keywords should not be ignored, though they are not a major ranking factor for most of search engines nowadays. A Meta keywords tag is supposed to be a brief and concise list of the most important themes of your page

Tips:
1. keep your list of keywords or keyword phrases down to 10 - 20 unique words or phrases.
2. separate the words or phrases using a comma (you do not need to leave a space between words separated by commas).
3. do not repeat words or phrases.
4. put your most important word or phrases at the beginning of your list.
Keywords Cloud

: This keywords cloud gives your an idea of what are those important keywords appears in your website.

israel  quot  radio 

Top 20 Keywords

: Total Terms Count: 98

It is nice! the word density is quite ok.

Top 20 terms occurance and density
TermDomainTitleDescriptionHeading Occurances Density
#1. quot 8 8.16%
#2. israel 1 1.02%
#3. radio 1 1.02%

keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.


Tips:
1. the optimum keyword density to be 1.0% - 3.0%. Using a keyword more than that could be considered search spam.
2. overuse of keywords, a practice called keyword stuffing, will cause a web page to be penalized.
Highlight

:
<H1><H2><H3><H4><H5><H6><B><U><I><EM><STRONG>Total
00000084200086

Excellent! The page is using HTML headings (<H1> - <H6>) and inline emphasis tags (<EM><B><I><EM><STRONG>)

<B> (84)سه شنبه سیزدهم بهمن 1394 خورشیدی دوم فوریه 2016 میلادی بیست و سوم ماه «شواط» از سال 5776 عبری
برنامه یکساعت و نیمه امروز رادیو اسرائیل را مانند همیشه با مجموعه خبری مشروحی آغاز کردیم که در آن شنوندگان را از مهمترین رویدادهایی را که به منطقه خاورمیانه و جهان مربوط می شود آگاه کردیم اما طبق معمول هر روز دیگر، خبرها و گزارش های سیاسی اسرائیل و ایران بیشترین زمان از این مجموعه مشروح خبری ما را به خود اختصاص داد. بخش خبری در 55 دقیقه ارائه شد.
(برای آگاهی از متن کامل گزارش ها توصیه می کنیم صدای اخبار را از طریق امکاناتی که در این صفحه در اختیار شما قرار دارد بشنوید)
بعد از بخش خبری، بخش نخست از یک گزارش مستند تهیه شده از سوی آقای حسن داعی کارشناس امور ایران و ضد تروریسم را که تحقیقات گسترده ای در طول سال ها در مورد حمایت های جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در سطح بین الملل انجام داده اند، با عنوان «حزب الله؛ از تاسیس تا امروز» پخش کردیم.
سازمان حزب الله لبنان از سال 1362 خورشیدی تا امروز مهم ترین ابزار رژیم ایران برای گسترش بنیادگرایی اسلامی و پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه منطقه ای ایران بوده است. تهیه کننده این مستند، آقای حسن داعی تاکید کرد که «رژیم ایران در اوج جنگ های داخلی لبنان و در خلاء سیاسی آن کشور، به بهانه مبارزه با اسرائیل، در سال 1982 حدود هزار پاسدار خود را به لبنان فرستاد؛ اقدامی که در ادامه به برپایی سازمان حزب الله منجر شد تا خود در قلب خاورمیانه و در همسایگی اسرائیل حضور داشته باشد و اکنون این سازمان یکی از مهم ترین و وسیع ترین ابزارهای تروریستی در سراسر جهان است».
...
<U> (2)تفسیر سیاسی هفته
سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه؛ امیدها و چشم اندازها!


HTML headings and emphasis tags are the most basic forms to indicate important content.

Tips:
1. use your keywords in the headings and make sure the first level heading (<H1>) includes the most important keywords.
2. never duplicate the title tag content in the heading tags.
3. for more effective SEO, use only one <H1> tag per page
Reading Level

: 100

The page text content is a bit too simple.

Ensure your page content text can be read and understood by most of your site visitors. not too difficult nor too simple.

Tips:
1. a score below 30, indicates the text content is too difficult to be read and understood.
2. a sore above 80, may suggest that the site is lack of in-depth and expertise of its topics (low quality content).
3. an optimal reading level score shall be 50-70.
Language

: the website does not declare its language in use.

Declare the language in use can help search engine to better understand and rendering your page, especially when special characters are encountered.
Page Encoding

: UTF-8

Excellent! the website declared its character encoding.

Declare the character encoding can help search engine to better rendering your page, especially when it comes to
non-asii characters.
Favicon

:

Excellent! the website has a shortcut favicon image.

RSS

: the website does not have a RSS Feed.

Robots.txt

: Robots.txt is not presented for the site.

Robots.txt file can be used to regulate access of search engine crawlers, properly configured robots.txt file can help
crawlers to better understand your website.

Tips:
1. grand robots access to those pages you wish them to crawl.
2. restrict access to those pages you do not wish search engines to see and crawl.
XML Sitemap

: XML Sitemap is not presented for the site.

Sitemap helps search engine crawler to identify your website pages.

Tips:
1. ensure all your important pages are listed in the sitemap.
2. ensure to indicate the frequency of change and importance of each url.
3. inform search engines of the location/URL of your sitemap (eg, For Google, you can set the website sitemap location through Google Webmaster management panel).
Loading Time

: 0.29 seconds - 201.00 Kb/s
[ To improve the speed by using these Free online Website Speed Testing Tools ]

Excellent! the site is pretty fast and it takes less than 1 second to load.

Estimated loading time for different internet connections
Modem
(56Kbits/s)
Mobile/HSDPAM
(7.2Mbits/s)
ADSL
(8Mbits/s)
Cable
(30Mbits/s)
Optical Fibre
(100Mbits/s)
8.33 s 0.06 s 0.06 s 0.02 s 4.66 ms

Site speed is becoming an crucial ranking factor. Slow page loading is one of the biggest complains of web users. If the loading time is too long, you may need to check your server, network, or system codes and structure.

Tips:
1. ideal loading time is less than 1 seconds, if it take more than 5 seconds to load your site, likely users will run out of patience, so do search engines.
2. improve your SEO by optimizing your website to have a small size and faster responding server.
Total Size

: 58 Kb (58,291 bytes)

Excellent! the page size is just nice, that is within 30K-150K!

Page size affects the speed of your website.

Tips:
1. try to keep you page size between 30K-150K
2. put javascript and style sheet in separate files, and link them to the main page.
3. use optimized images for web and set up your server with gzip for downloading
Text To Code Ratio

:
Total Size Text Size HTML Code Size Text/HTML Code Ratio
58 Kb (58,291 bytes) 34 Kb (34,167 bytes) 24 Kb (24,124 bytes) 141.63 %


The Text/HTML Code Ratio is a bit too high, it might be considered as spam by search engines.

the ratio of text to HTML code should always be above 15% for good SEO gain,
it is below 15% then that means that your website probably needs more text content.

Tips:
1. a ratio between 25% and 70% is ideal, when it goes beyond than that, the page might run the risk of being considered as spam. As long as the content is relevant and gives essential information, it is a plus point to have more of it.
2. improve your SEO by adding more relevant text to your pages and also increasing your keyword density.
Flash

: Excellent! No flash component is detected on this page.

Flash content can not be properly indexed by search engines, and normally flash file is large in size, which slow down the loading of your page.

Tips:
1. avoid flash content whenever possible if you wish to have a fast and SEO friendly website.
Frame

: Excellent! No frame is detected on this page.

Framesets and individual frames could cause problem for search engine to crawl your pages

Tips:
1. avoid frames whenever possible.
2. search engines do not like frames.
3. use iframe instead if you really have no choice.
Inline CSS

: 30 Inline CSS components are detected on this page.

It is a good practice to move inline CSS rules into an external CSS file in order to make your page lighter and increasing the text to code ratio.

Tips:
1. move inline css rules to external css file.
2. separate style from html.
Nested Table

: 8 nested tables are detected among the total 9 tables in this page.

nested tables could slow down page rendering and lead to bad user experience.

Tips:
1. avoiding <table> for your page layout.
2. using <div> instead of <table>.
Plain Text Email

: Excellent! No Plain Text Email is detected on this page.

WWW Resolve

: the websites http://www.radis.org and http://radis.org DOES NOT resolved to the same url.

Search Engines treat URLs with or without "www" as two different records.

Tips:
1. edit your .htaccess file and permanently redirect one to the other (eg redirect www.mysite.com to mysite.com).
IP Canonicalization

: IP address 74.220.215.51 of the site is NOT forwarded to its domain name radis.org

URL Rewrite

: Excellent! your urls are clean.

clean, short and relevant URLs are favoured by users and search engines

Tips:
1. use url rewrite to turn dynamic pages with query parameters into seo friendly static pages.
2. put your important keywords in the url.
3. good urls are not only user friendly but also seo friendly.
Underscore In URL

: Excellent! your do not use underscore in your URLs.

Search Engines treat hyphen as word separator, they do not treat underscore as word separator.


Tips:
1. use hyphen "-" instead of underscore "_" to optimize your page url.
2. help search engines to better understand your url, eventually will benefit your page`s ranking.
Links

:
Internal Links
(link to pages within this domain)
External Links
(link to pages on other websites)
Total
19 6 25


Excellent! the number of links are less than 100.

Internal Links (link to pages within this domain) - 19
URL Anchor Text
http://radis.org/friday.phpآدینه
http://radis.org/thursday.phpپنج شنبه
http://radis.org/wednesday.phpچهارشنبه
http://radis.org/tuesday.phpسه شنبه
http://radis.org/monday.phpدوشنبه
...

External Links (link to pages on other websites) - 6
URL Anchor Text
http://www.addtoany.co...e=اخبار رادیو اسرائیل
http://baranginkaman.blogspot.ca/
http://yahudiran.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=wrn.com.radis
http://www.terrorism-info.com
...

reasonable number of links (below 100) per page will give a better user experience.


Tips:
1. keep the number of links per page below 100.
2. having more than 100 links in a single page will lead to a bad user experience, and it possibly runs into the risk of been considered as spam.
3. search engines may not follow all the links if you have too many of them in a single page.
Images

:
Total Images Alt Present Alt Missing
20 1 19


19 images do not have Alt values.

Image URL - 20
URL ALT Text
http://radis.org/images/pixelspace.gif
http://radis.org/pics//decorative-separator-line.png
http://radis.org/../../pics/FEHREST-E%20BARNAME%20(1).jpg
http://radis.org/pics//decorative-separator-line.png
http://radis.org/../../../pics/001-FESHORDEH-AKBAREH%20ROOZ.jpg
......


search engines cannot `see` images, proper Alt content will help them to better understand and index images.

Tips:
1. always add alt attributes to images. Alt is mandatory for accessibility and for valid XHTML.
2. words used within an image`s Alt attribute should be its text equivalent and convey the same information.
3. use a human-readable caption and descriptive text around the image.
CSS

:
Style Block In Same Page Links to External Style Files Total
1 3 4


You have 1 style blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Stylesheet Files - 3
Stylesheet URL rel type
http://radis.org/format.cssstylesheettext/css
http://radis.org/css/stylesheet_menu.cssstylesheettext/css
http://radis.org/css/style_topmenu_home.cssstylesheettext/css

Script

:
Scripts Block In Same Page Links to External Script Files Total
6 1 7


You have 6 script blocks in the same file, try to put them in a separate file.

Links To External Script Files - 1
Script URL Type
http://static.addtoany.com/menu/page.jstext/javascript

put scripts together and link them from an external files rather then put them in the same file as the main page.

Tips:
1. reduce the use of in-page scripts, put them in separate files and link them in.
2. reduce the number of external script files, it will help browser to make lesser number of http requests from the server.
3. optimize or compress the script files to have smaller size and faster loading.
Blog Or News Release

:
Link to Blog / News Release Page
http://baranginkaman.blogspot.ca/


Excellent! we have found blog linked to your site.

Having a blog is a great way to provide fresh content and retain users, search engines favour it too.


Tips:
1. regularly update your blog and provide fresh and quality content.
2. relevant blogs of your website topics, generate more credits in the eyes of your visitors, as well as search engines.
DMOZ Listing

: Yes

Excellent! the website is listed in the DMOZ open directory. DMOZ Open Directory Project

Google Analytics

: UA-42294618-1

Excellent! the website implements Google Analytics.

W3C Validation

: Invalid : 108 Errors, 19 Warnings

the page does not comply with W3C document standard. W3C Validation
Syntax errors not only make it difficult for search engines to index your page, it also cause problems for browser to rendering your page and likely lead to bad user experience.

Tips:
1. validate your page with W3C markup standard.
2. correct all syntax errors and warnings.
Google Page Rank

: 6

Excellent! the website has a high page rank (6/10).

6

0 - 1 2 - 3 4 - 10
Poor Good Excellent
Social Engagement

: Your site has an excellent social media engagement!

  Facebook Likes 519
  Facebook Shares 1,507
  Facebook Comments 112
  Tweets 41
  LinkedIn 3

Social Media Integration

: Your site is not integrated with Facebook, Twitter or Google+.

Facebook PageNot Found
Twitter AccountNot Found
Google+ PageNot Found


Trustworthiness

: 63

Excellent! the website has a good Trustworthiness Score (63/100).

63

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100
Very Poor Poor Unsatisfactory Good Excellent


Users are concerned about the safety of their online transactions. Trustworthiness rating is based on real user ratings and that tells you how much other users trust this site, so do the serch engines. note: this trustworthiness score is provided by WOT (Web of Trust).

Tips:
1. pay attention to the look and design of your site, many people look for visual cues when assessing a site`s credibility
2. make your site easy to use, sites that are easy to navigate are perceived as being more trustworthy.
3. make it easy for user to contact you, users will be more comfortable and feel more secured shall they need to get in touch with you.
Child Safe : 94
Safe Browsing

: Safe! the site radis.org is NOT currently listed as suspicious, most-likely it is clean from malware and phining code [ verify this by Google Safe Browsing ]

Ensure that your site is malware free and does not cause harm to users` computers.

Tips:
1. do not put virus, malicious worms, adwares, trojans, spywares and suspicious phishing code in your server.
2. take suspicious behaviours seriously, have a regular check-up and monitor closely of your server`s log files.
3. if your site is black-listed by Google as suspicious, clean it up before requesting for a review.
Traffic Rank

: 1,031,469th most visited website in the world.
Your site is not among the most visited 1 million websites in the world.
Websites On Same Server

: Too Bad! You have too many domains (45) hosted on the same server as radis.org (ip : 74.220.215.51).

Too many domains hosted on the same server is an indicator that you are not really serious about your website, and your site will have a higher chance to be surrounded by bad neighbours.

Tips:
1. the fewer domains hosted on the same server/ip the better.
2. avoid shared hosting whenever possible, especially when there are already hundreds or thousands of sites are hosted on the same server.
3. dedicated ip or resources for your site not only do good to your site visitors but also favoured by search engines.
Server Location

: your server (IP : 74.220.215.51) is located at United States  
ensure your server is not located far away from most of your site visitors.
HTTP Compression

: gzip

Excellent! your website server supports HTTP Compression.

Caching

: No

your website server does not support Caching.

Server Signature

: Apache

partial server signature is still shown.

A secure and safe server is not only good for your site visitors but also good for search engines.

Tips:
1. server software version information can be utilized by malicious visitors to attack your server.
2. by turning off the server signature, you actually have made your server a little bit more secure.
3. for Apache server - edit the apache2.conf or the .htaccess file to turn server signature off.
Domain Age

: 16 years, 118 days old ( 1st registered on : 1999-10-08 )

excellent, the domain age is old enough.

Domain Expires

: 1 year, 188 days from today ( expires on : 2017-08-10 )

domain is expiring soon.Domain/Whois Analysis

Domain Info

: radis.org ( 9 characters )

Domain Registrar : Public Interest Registry

Domain Created On Last Modified On Expires On
1999-10-08 1999-10-08 2017-08-10
16 years, 118 days old 16 years, 118 days ago 1 year, 188 days from today
16 years, 118 days old


Domain Name Servers used by radis.org
DNS Name IP Address
ns1.hostmonster.com74.220.195.131
ns2.hostmonster.com69.89.16.8


You have a nice choice of domain name, which is of a right length (9 characters).

domain name choice and domain age are crucial for SEO.

Tips:
1. keep the domain name short and relevant to the content, which will be easier to be remembered and related to.
2. older domain tends to be more trustworthy.
3. register a domain for more than 1 year, and search engine will think it is a serious business.
comments powered by Disqus